เรื่อง: 10 SCIENCE FACTS YOU DIDN'T LEARN IN SCHOOL
 
 408

My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
22 พ.ค. 19, 01:59:47น.
รับทำSEOราคาถูก รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับโพสเว็บราคาถูก รับจ้างโฆษณาสินค้าราคาถูก

We all had to take basic science classes in school, and we all took what was said verbatim. Surely there had to be more interesting things to talk about? Well, guess what? There was, and we were deprived of learning about the cooler stuff! Here are 10 science facts you didn't learn in school! Were you a wiz kid in school? Then stay tuned for our upcoming quiz! The best answer will win the coveted award of being pinned at the top, so be sure to upvote your favorite answer!

1. Flying Balls


If you played any kind of sport like tennis or soccer, then you might be familiar with the Magnus effect. For example, a group of guys dropped a basketball from the top of a 415 foot High Dam. When they just dropped the ball, it landed below under where it was droppped. On the next basketball, they added a spin before dropping, and the result was that the ball ended up flying through the air. The Magnus effect has been used to describe how balls fly in the air in tennis and soccer, and it has been used in lieu of sailboats and wings for an airplane. It's all about the direction of the spinning and flow of the air!

2. Grenade Survival


Grenades and explosives are no joke, and if we encounter one in person, we think we're generally doomed. If you encounter a grenade underwater, you're actually less likely to survive that if you encounter a grenade by land. Why? the blast from a grenade on land is less lethal because air is compressible. But underwater, the blast wave will crush your lungs because you can't fight back with a wave of equal force. So if you see a grenade underwater, get out of the water ASAP!

3. No glasses No problem


If you wear glasses, and you know that if you don't have them, you're pretty much screwed. But not all hope is lost! whether your glasses broke, or your contacts fell out, there is another way! All you need to do is make a pinhole with your hands and look through it. It's works! But what is this witchcraft?  Vision is connected with light, and how much of it is coming through your retinas. By making a pinhole, you are controlling and focusing the light that's coming into your retinas, and will help you see clearer without your glasses. Obviously, don't try this while driving. You hear us, mr. Magoo?

4. Exploding Whales


Dead whales pop up on beaches often, and that is literal! If you see a dead whale on the beach, you might be tempted to get a closer look. But in reality, you need to stay as far away as possible. As the dead whale decomposes, it fills up with methane and other gases. Because humans love to poke around at dead whales, this causes the body to explode when provoked. That is not only a massive mess, but it is a mess that smells awful!

5.Raining Diamonds


As that famous song goes, "Diamonds are a girl's best friend!" and if it was possible to inhabit Saturn and Jupiter, we imagine women everywhere would want to live on the planet. Scientists strongly believe that diamonds rain from the skies of Saturn and Jupiter. It all has to do with methane, and the planets' lightning storms turning into soot. Then, the soot hardens into chunks of graphite and diamond as it falls to the ground. Are there any science experiments you wish you did in school? Stay tuned to find out more cool science facts and see if your answer changes!

6. Swallowing a Star


Stars and black holes have been studied for hundreds of years. In science class, we learned that stars can get swallowed up by black holes. But what actually happens? And what does it look like? When a black hole swallows the star, the star is ripped apart by the black hole's gravitational force. Some of the stars remains go into the black hole, while the rest is "burped out", causing a huge jet of plasma to shoot out. So next time you get in trouble for burping at the table, just say you're emulating a black hole!

7. Fungus for Relatives


When Charles Darwin first introduced the theory of evolution, religious people went nuts because it went against their belief in creationism. There are still creationist that take offense to the fact that we may have evolved from monkeys. But we might have another relative, and that is mushrooms. This is because mushrooms are fungi and they share a common ancestor with animals, which is algae. Also, fungus plays a major role in the decomposition process of living things, including humans. Want some stuffed human meat...erm...we mean mushrooms?

8. Burping in Space


If you are dreaming about becoming an astronaut, and you hope to one day be able to burp in space, then call us"dream dashres." You actually can't burp in space. It all depends on gravity. Gravity helps keep the solid and wet stuff down so that all that comes out is gas. But when there is no gravity, after you try to burp, you'll end up vomiting instead. The same goes for farting...taking starting to a whole new cosmic level!

9. Frozen Boil


We have learned that if water gets to 32 degrees fahrenheit, then it freezes. If water reaches 212 degrees Fahrenheit, it boils. With this in mind, it should be impossible for water to freeze and boil at the same time, right? Wrong! It's called, "the triple point" and it happens when conditions are just right for all three phases of water (solid, liquid, and gas) to coexist in thermodynamic equilibrium. It's not an experiment you can do at home safely, but it can happen!

10. Wide Open Spaces


Atoms are like many solar systems, and matter is generally empty. In other words, atoms have a lot of space between each other. If you were to remove that space, you can fit the entire human race into the volume of a sugar cube. Atoms are 99.99% empty space! Only four percent of the mass of the universe is the atoms that make up the planets, stars, and humans, the rest is empty space. Remember that question we asked earlier based on these new facts, what experiments the you wish you did in school?

10 SCIENCE FACTS YOU DIDN'T LEARN IN SCHOOL
10 AMAZING EXPERIMENTS YOU CAN DO AT HOME
AROUND THE WORLD TOP LIST
12 MOST EXPENSIVE FRUITS IN THE WORLD
30 WEIRD AND WONDERFUL NATURAL PHENOMENA
10 ROADS AROUND THE WORLD YOU WOULD NEVER WANT TO DRIVE ON
6 STRANGEST KOREAN FOODS
10 CREEPY URBAN LEGENDS FROM AROUND THE WORLD
5 MYSTERIOUS PEOPLE WHO HAVE FINALLY BEEN IDENTIFIED
5 MOST TOXIC ABANDONED GHOST TOWNS ON EARTH
10 CREEPIEST WEBSITES
15 MOST BIZARRE HOBBIES AROUND THE WORLD
22 STORIES BEHIND COUNTRY NICKNAMES AROUND THE WORLD
18 BONE CHILLING URBAN LEGENDS FROM AROUND THE WORLD
TOP 15 SCARY GHOST SIGHTINGS CAUGHT ON CAMERA BY YOUTUBERS
TOP 5 MOST VENOMOUS SPIDERS IN THE WORLD
10 MURDERS BLAMED ON VIDEO GAMES
10 TECHNOLOGIES INSPIRED BY VIDEO GAMES

TOP LIST BLOW YOUR MIND

My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #1 22 พ.ค. 19, 02:00:21น.
10 wonders of Mars
First time on Mars? Join us as we tour some of the biggest, strangest and most fascinating wonders the Red Planet has to behold
Written by Ben Biggs and Giles Sparrow

1. Grand Canyon of Mars
Welcome to Valles Marineris – the biggest canyon in the entire Solar System
It’s difficult to recount exactly the impact the Grand Canyon has on you on your first visit. It’s pretty overwhelming: at around 29 kilometres (18 miles) at its widest point and nearly two kilometres (1.2 miles) from the plateau to the Colorado River at its deepest, it’s probably the biggest thing anyone could hope to witness in their lives. Yet the entire Grand Canyon would be no more than a mere gully in the biggest canyon in the Solar System.

Valles Marineris is unbelievably enormous, spanning over 4,000 kilometres (2,500 miles) in length, with some parts of it 200 kilometres (125 miles) wide and over ten kilometres (six miles) deep. It would stretch across the entire United States if it was on Earth and its size is only exaggerated by the fact that Mars is around half the size of Earth – around 20 per cent of Mars’s circumference is taken
up by this massive gouge in its surface.

The canyon is, naturally, host to a plethora of interesting geological features that offer scientists clues as to its turbulent past. Located just south of Mars’s equator, its western end begins with a series of steep, maze-like valleys given the sinister Latin title Noctis Labyrinthus, or ‘the labyrinth of the night’. This region shows typical fault-line activity, with valley-forming depressions known as ‘grabens’. Moving eastwards, Valles Marineris starts to grow in breadth and depth, with twin canyons called the Ius and Tithonium chasmata running parallel to each other, divided by a central ridge. This gives way to three more chasmata and the deepest part of the canyon at 11 kilometres (6.8 miles) from the plains above. These eventually lead to the eastern end: Coprates Chasma, defined by its layered deposits that could originate from landslides or water erosion, Eos and the Ganges chasmata and, finally, where the canyon terminates in the Chryse region, a mere kilometre (0.62 miles) above Valles Marineris’s deepest point.

Although there’s evidence of a number of processes at work here including water erosion, the scientific community generally agrees today that the volcanic region west of Valles Marineris played a major role in the formation of this huge rift, with water reshaping and deepening its course. It’s thought that as the Tharsis Montes was pushed up my molten rock to form gigantic volcanoes, the crust split to form fault lines around 3.5 billion years ago, which inevitably widened to form Valles Marineris. Though they share many similarities, this is unlike the Grand Canyon, which was gradually carved out of the surrounding rock millions of years ago by the meandering of the Colorado River and its tributaries.

How Valles Marineris formed It’s thought that Valles Marineris is an example of a giant rift valley, similar to Africa’s rift valley system. Its formation is primarily tectonic and consists of three main stages that begins with the Tharsis bulge, a region where Valles Marineris is today that began to uplift as magma rose, as early as 4 billion years ago. The pressure and extra weight of magma led to parts of the crust forming graben – valleys sunk along fault lines. The crust then began to float on the magma and, pushed to breaking point, splits along the length of Valles Marineris. Finally, tectonic activity, landslides, asteroid impacts and even meltwater could have widened and deepened the long chasm to form Valles Marineris as we see it today.

1 Tharsis bulge
Approximately 4 billion years ago, the Tharsis bulge begins to form as magma rises under what is today the Thaumasia Plateau region of Mars.

2 Crust failure
As the magma builds up, the pressure on the crust becomes too great and it begins to fracture and split to the east, giving birth to a young Valles Marineris.

3 The chasm widens
Millions of years of tectonic and volcanic activity in the area leads to further fracturing and widening of Valles Marineris to its current size today.

2. Chasm with a violent past
Meet Valles Marineris’s little brother If it weren’t for its bigger sibling several hundred kilometres to the south, Kasei Valles would have taken the gong for being the biggest canyon system on Mars, if not the Solar System. As it stands, its 3,000-kilometre (1,900-mile) expanse, three-kilometre (1.8-mile) depth is still more than prominent enough to stand out from the surface to any passing orbiter. It even tops Valles Marineris in places, reaching over 300 kilometres (185 miles) wide. Its size isn’t what makes Kasei Valles a wonder of Mars alone though. All 1.5 million square kilometres (nearly 600,000 square miles) of the region were forged by some of the most violent events in Mars’s history. Today, the most potent force Kasei Valles faces is the occasional, turbulent dust storm that, given the thin Martian atmosphere, is hardly about to carve another record-breaking canyon into it any time soon. It was a different story over 3 billion years ago, though: the same raging tectonics that were busy creating Valles Marineris were ripping the landscape apart further north, bringing groundwater to the surface which combined with ice melted by the volcanoes further west to create furious torrents of mud, forming and shaping the channels of Kasei Valles. The same violent floods failed to completely erode the outcrop of Sacra Mensa but further downstream, they made mincemeat of the southern rim of the 100-kilometre (62-mile) Sharonov crater, before emptying into the plain of Chryse Planitia.

3. Super Volcano
The tallest peak on Mars and in the Solar System

At some point in the distant future, when commercial space flights have reached the border of the asteroid belt and we can freely explore other planets, Olympus Mons will likely become the number one tourist destination in the Solar System, outside of any wonder on Earth. It holds some impressive titles, including the tallest known peak in the Solar System at 22 kilometres (14 miles) from base to tip and a diameter of around 624 kilometres (374 miles), nearly the same size as France and about the same size as the US state of Arizona. It has a caldera to match its enormous expanse: at around 80 kilometres (50 miles) in diameter, these six collapsed magma chambers form a single craterlike depression that’s easily large enough to comfortably hold one of the biggest cities in the world by area, New York, with plenty of room to spare. And the volume of Olympus Mons is equally huge at around 100 times that of the Hawaiian volcano Mauna Loa, which is enough to contain the entire Hawaiian archipelago from Hawaii to Kauai, in fact.

This is no mere mountain, however. Olympus Mons is a giant volcano, a shield volcano to be precise, the kind that spews lava slowly down its slopes rather than violently erupting magma, smoke and ash kilometres into the sky. As a shield volcano it has a low profile and its sides slope at an average incline of only five per cent. In fact, if you were standing at the top of Olympus Mons and didn’t know it, you probably wouldn’t be aware that you were at the summit of a very high mountain. If you walked to the far edge where the volcano begins to rise, you’d encounter an escarpment, or boundary cliff, an astonishing ten kilometres (six miles) high. That’s higher than the largest volcano on Earth, Hawaii’s own shield volcano Mauna Loa.

Olympus Mons’ giant size is no fluke. Low Martian gravity has a part to play in the continuous build-up of cooling lava on its flanks. But tectonic activity on Mars is extremely limited compared to Earth, too: unlike the Hawaiian islands, for example, which have produced several smaller volcanoes as a result of plate movement over millions of years, Olympus Mons has been sitting in the same spot for a long time, allowing the volcano to continuously erupt and grow to its current size.

How Olympus Mons was created
The theories on how the biggest volcano in the Solar System formed

Subaqua birth
One theory is that lava flowed underwater, piling up until it reached the surface and then spread out sideways after.

Subaerial birth
In the subaerial theory, the lava piled up and flowed in the air, with water rising later to change the dynamics of the lava flow.

Landslides
Regardless of whether Olympus Mons was partially underwater or not, instability resulted in multiple
landslides, reducing its size.

Water drains
As the water drained from the northern lowlands, further landslides shaped Olympus Mons, giving it its lopsided aureole.

New lava
When the water surrounding Olympus Mons disappeared, fresh lava flow smoothed its previously scarred surface.

4. Volcanic hot spot
Tharsis Montes is responsible for Mars’s most famous features

Mariner 9 was the first spacecraft to orbit another planet when it arrived at Mars in November 1971, with the Red Planet engulfed by one of its characteristic dust storms at the time. As the orbiter began to return unprecedented close-ups of the surface of Mars to Earth, NASA could make out three faint but distinctive spots. This was the Tharsis Montes region of Mars and the spots were actually the peaks of three enormous volcanoes, evenly spaced in a northeast-southwest orientation. To the
northwest, what had been known as ‘Nix Olympica’ since the 19th Century and was suspected to be a mountain, was discovered to be a massive volcano and was subsequently renamed Olympus Mons.

Tharsis Montes is the biggest volcanic region on Mars: it’s some 4,000 kilometres (2,500 miles) wide
and is home to 12 huge volcanoes up to 100 times bigger than their equivalent on Earth. The Tharsis Montes region is responsible for many of Mars’s more interesting wonders. Around 4 billion years ago, rising magma caused what is now a plateau to rise, forming the Tharsis bulge, a geological feature the size of North America. This led to the formation of Valles Marineris, the Tharsis Montes volcanoes and Alba Mons, a huge volcano with a diameter of roughly 1,500 kilometres (930 miles) but with an extremely low relief that makes it unique on Mars. Olympus Mons is often (understandably) attributed to the area, although it’s actually not part of the plateau.

5. Martian two-face
The planet-shattering reason behind Mars’s strange north-south divide

Sometimes it’s hard to see the woods for all the trees, as is the case with the strange, nearhemispheric
dichotomy of Mars’s southern highlands and northern lowlands. The difference between the two hemispheres has been observed for decades now, with investigation by orbiting probes in the late-Seventies highlighting the radical contrast between the topography of each region: the south is rugged, volcanic and pock-marked with craters and features the tallest peaks in the Solar System, while the north is a huge plain of unparalleled smoothness, with an altitude typically several kilometres below the lower regions of the south. Up until recently no one really knew why this was, although it was known that this feature was very ancient, almost as old as the planet itself.

A few theories had been postulated as to why the two halves were so different: one was that convection in the mantle caused upwelling in the south and downwelling in the north. The other, originally proposed in 1984, was that the hemispheric dichotomy was the result of a single enormous impact. It was the simplest solution to the mystery that meant the entire northern region, an area 8,500 kilometres (5,300 miles) wide and 10,600 kilometres (6,600 miles) long, was a colossal impact basin. That theory quickly got shot down because the borders of the northern hemisphere didn’t fit the expected round shape of an impact crater. However, since the Eighties, several confirmed craters have been discovered with strangely elliptical borders, such as the Moon’s South Pole-Aitken basin.

The case for the massive impact theory wasn’t helped by the fact that the Tharsis bulge and its enormous volcanoes formed after this huge crater was created, obscuring the shape of the rim on one side. So it was only after two decades of surface and gravitational field observations by various  spacecraft that the unambiguously elliptical impact basin of the northern hemisphere was revealed. Today, although the giant impact theory hasn’t been proved beyond doubt, the evidence weighs heavily in its favour. The Borealis Basin, if it is the result of an ancient impact, will be the largest  known crater in the Solar System: covering an area of around 90 million square kilometres (35 million square miles) it’s larger than the continents of Europe, Australia and Asia combined. That’s nearly four times as big as the next biggest known crater on Mars, Hellas Planitia. The object that created the Borealis Basin must have been terrifyingly massive, around 2,000 kilometres (1,200 miles) in diameter, striking at an angle of 45 degrees to create the elliptical basin. These objects and collisions were relatively common 4 billion years ago, shaping the geography and the orbits of the planets to mould the Solar System as we know it today.

6. Giant dust storms
The enormous clouds of fine red dust that can sometimes grow to engulf the entire planet

The surface of Mars is covered in dust far finer than the sands of any desert on Earth – indeed it’s the iron oxide (rust) content of this dust and the underlying rock that gives the planet its distinctive ruddy colour. From month to month, the gentle Martian winds blow clouds of dust across the landscape, stripping the surface sands away to reveal underlying rock in some places, and accumulating in other places to form spectacular dunes.

Normally, these billowing dust storms flare up and die away in a couple of days, but occasionally they can grow in size to the scale of entire continents before subsiding. And every couple of years, around the time of Mars’s closest approach to the Sun, they can run out of control to wrap the entire planet in an orange murk that persists for several months.

These enormous storms are only possible because of the size of Martian sand – the Red Planet’s thin
atmosphere (exerting just one per cent of the Earth’s atmospheric pressure) means that even the strongest winds of around 120 kilometres per hour or 75 miles per hour (equivalent to hurricane force on Earth), would barely be able to shift Earth-sized sand grains. But atmospheric dust grains on Mars, worn down by billions of years of steady erosion, are comparable in size to the particles in cigarette smoke, so that even the gentle winds of the planet’s thin atmosphere can lift them from the ground. Wind speeds in a typical storm are around 100 kilometres per hour (62 miles per hour), but an astronaut on the surface would barely feel that as a light breeze.

Once lofted into the air, dust particles may linger for months. The reasons for this persistence are still
uncertain, but it’s possible that weak electromagnetic fields help to repel them from each other and prevent them settling back on the ground. This means that once the dust particles are stirred up, they can move at speeds many times faster than those in dust storms on Earth, and travel much further. As they absorb sunlight and prevent it from reaching the surface, atmospheric temperatures may rise by up to 30 degrees Celsius (86 degrees Fahrenheit).

Awesome though they may appear, the main threat from storms to either current Mars rovers and landers, or future astronauts, comes from the dust they carry within them. As it settles back out of the atmosphere it may coat equipment and solar panels with particles that get into delicate mechanisms and cut down the efficiency of solar panels. Fortunately, NASA engineers have discovered that encounters with the occasional ‘dust devils’ that spiral across the Martian surface can also help remove dust and restore power.

7. Subterranean lava tubes
A hidden world of caves that could shelter Martian microbes

A skylight – or entrance – to a lava tube on Pavonis Mons Rising to about 12 kilometres (7.5 miles) above the surrounding dusty plains, Pavonis Mons is roughly three kilometres (1.9 miles) higher than
Everest. However, it has another feature that qualifies as a Martian wonder in its own right. Running down the volcano’s southwest flank are a number of parallel, tadpole-shaped features that look at first like empty riverbeds. Tens of kilometres long, their heads point roughly towards the volcano’s summit, while their tails peter out or merge to form broader depressions. But these valleys are not the work of water erosion. Known as ‘lava tubes’, they form when the surface of a lava flow starts to cool and solidify, but molten rock continues to run below the surface. When the eruption finally comes to an end, the underground river of lava may drain away completely, leaving behind a cavernous subterranean passage.

Normally, lava tubes are all but invisible from the surface, but over time, the weight of overlying rock may cause their ceilings to cave in, creating steep-sided valleys like the ones seen on Pavonis Mons. In other places, the surface may just subside to form a string of circular depressions  known as a pit chain. When the middle of the depression then collapses inward, the result is a ‘skylight’ opening into the lava tube. When the first astronauts reach Mars, they may head straight for these curious portals. Lava tubes offer natural protection from the harsh surface  environment, and are an obvious place to set up a long-term base. And for the same reasons, they are also one of the most promising places to look for simple Martian life.

8. Frozen carbon dioxide poles
Mars has two permanent ice caps, but they’re not like Earth’s poles…

The temperature at the Martian equator is probably not as bitter as you might think, pushing the mercury as high as 20 degrees Celsius (68 degrees Fahrenheit) during the summer, with a soil temperature that has been recorded close to a positively beachy 30 degrees Celsius (86 degrees Fahrenheit). It’s a different story at the poles, however: with a desperately thin atmospheric pressure of just 600 pascals to insulate them – a fraction of Earth’s 101,000 pascals – little heat is retained at either end of the Red Planet. Here, temperatures have been known to drop to as low as -153 degrees Celsius (-243 degrees Fahrenheit) in the complete darkness of a Martian polar winter.

The Martian caps are pretty puny compared to those on Earth. The biggest of the two, the northern ice cap, has an estimated volume of 1.6 million cubic metres (56 million cubic feet), while the Antarctic ice sheet, the biggest on Earth, has a volume of 26.5 million cubic metres (935 million cubic feet). However, the extreme cold at the Martian poles results in over a quarter of Mars’s atmosphere freezing into enormous slabs – and because over 95 per cent of Martian air is carbon dioxide, winter brings a deposition of up to two metres (6.5 feet) of dry ice. When summer comes around, rising temperatures cause the frozen carbon dioxide to sublimate (turn immediately from solid to gas) and return to the atmosphere. The changes in the amount of carbon dioxide in the atmosphere, along with the increasing and receding poles during summer and winter, is so great that the gravitational field of Mars changes with the seasons as a result. Mars also experiences ice ages across a time scale of hundreds of thousands of years, caused by marginal changes in its orbit and axial tilt. Like Earth it’s currently in an interglacial period, but from around 2.1 million to 400,000 years ago, a time when sabre-toothed cats, woolly mammoths and other Pleistocene megafauna roamed Earth, Mars was plunged into an ice age of its own. The increased tilt on its axis heated the poles, evaporating ice into the atmosphere only for it to settle and spread from the 60 degree latitude mark to around 30 degrees north of the Martian equator in both hemispheres.

9. Deep 9 impact
The huge Martian crater that’s visible from Earth

Hellas Planitia is a huge crater that was formed in the early days of the Solar System, an era of heavy meteorite bombardment around 4 billion years ago when enormous objects flew around and collided with others on a regular basis. With its bright, reflective floor it’s a spectacular site, even when viewed from Earth. It has a diameter of 2,250 kilometres (1,400 miles) and over nine kilometres (5.6
miles) separate the rim of the crater from its floor. The rims are nearly two kilometres (1.2 miles) high, which puts the floor of the basin seven kilometres (4.3 miles) below what on Mars would correspond with sea-level on Earth. At this depth, the atmospheric pressure at the bottom is nearly double that at the top. Under certain conditions, that’s enough for liquid water to form. There’s evidence to suggest that the gullies around the basin rim were formed by glacial movement as well as explosive boiling of the water into steam. Hellas Planitia would be the biggest crater on Mars, if it wasn’t for the suspected (but still unconfirmed) Borealis Basin in Mars’s northern hemisphere

10. Martian ‘canals’
The features that went on to inspire a century of science fiction

In 1877, astronomer Giovanni Schiaparelli observed numerous gullies criss-crossing the surface of Mars, which he described in his native Italian tongue as ‘canali’. For better or for worse, the literal translation of ‘canals’ was made into English and from there, early 20th Century academics (including a certain Percival Lowell), flushed with the prominence of a new scientific age, promptly assumed that evidence of an intelligent civilisation was inferred. Fortunately, others were more scientific in their observations, pointing out that the ‘canals’ were caused by an optical illusion in poor-quality telescopes that joined visible features by lines. Spectroscopic analysis showed that atmospheric pressure on Mars was indeed too low for liquid water and that the Red Planet was considerably colder than originally anticipated. Finally, powerful telescopes of the day showed no such lines on Mars, which led to this rather tenuous theory quickly being debunked, although the notion of a Martian civilisation lived on in science fiction for decades. Today, albedo features – the craters and basins like Hellas Planitia that contrast the russet background, as well as dust streaks leading across mountains and dust storms – can be considered the remains of what were once the great Martian canal system.

FACTS ABOUT MARS

My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #2 22 พ.ค. 19, 02:00:55น.
10 CURSED OBJECTS AROUND THE WORLD SCIENCE CAN'T EXPLAIN
Do you believe in curses? Even if you don't, there's a pretty substantial list of artifacts around the world that seemed to bring bad times with them wherever they appear. Whether death, disease or just bad luck, some artifacts apparently have a pretty extensive and terrifying backstory attached to them. From historic sites to world-famous jewelry, we're not sure how to describe these finds as anything else cursed.

1. King Tut's Tomb


Even if you don't know much about curses, it's likely you've heard of the curse of King Tutankhamen. In 1923 archaeologists discovered the untouched tomb of the Egyptian king, still packed with all sorts of treasures - including a curse. Apparently once the tomb was opened the bodies started dropping. It began with the financial backer of the expedition, Lord Carnavon, who died from an infected mosquito bite. A little over a decade after its discovery the death toll of those linked to King Tut's tomb had risen to 20.

2. Little Bastard


In 1955 actor James Dean was killed in a crash while driving his Porsche 550 spider. The mangled remains of his car were purchased to be sold as spare parts for other car enthusiasts. Unfortunately, the damaged portion appeared to be cursed. First, it fell on a mechanic crushing his leg. Customers who have purchased the engine and transmission each were involved in their own terrible car crashes, one of which was fatal. The tires suffered simultaneous blowouts for a third person, sending them to the hospital. Finally, the truck transporting the damage shell of the Porsche was involved its own crash - killing the driver.

3. The Hope Diamond


Perhaps the most famous gemstone in the world, legend goes that priest put a curse on the Hope Diamond that would affect anyone with it in their possession. Did it work? Well it appears so. In fact, anyone even remotely linked to the diamond has suffered a pretty bad life. The guy who's stolen reportedly died of a fever. A line of French royalty suffer disease, family deaths and a little thing called the French revolution. Even the man who delivered the stone to the Smithsonian Museum - where it resides today - suffered a terrible car accident and had his house burned down.

4. Virginia City Headstones


We think it goes without saying that taking anything from a graveyard is taboo. That hasn't stopped many people from taking artifacts and peace the headstones from the old cemetery in Virginia City, Nevada. Interestingly enough, much of what goes missing is later returned. It turns out people use the stones for everything from paperweights to door stops - but quickly change their ways when bad fortune strikes. Dozens of stolen artifacts are returned every year, often with a note telling of bad luck, divorce or poor health.

5. The Basano Vase


The 15th century bassano face was originally a gift for an Italian bride. She was found the following day, dead and clutching the face in her hands. It was then passed down through the generations, reportedly causing mysterious deaths all along the way. In 1988, the vase reportedly turned up at an auction and the winning bidder died just three months later. It went to a string of new owners over the following years with each dying within months of taking possession. Today, the vase has vanished - allegedly buried by officials to keep its curse away.

6. Petrified Trees


Two hundred million years ago there was a huge forest in northeastern Arizona. Today, it's the Petrified Forest National Park. Hundreds of thousands of tourists visit the park each year and when they leave many steal a piece of rock as a souvenir. However, the souvenirs can turn out to be more than what they bargained for. What many eventually conclude is that the rocks are cursed - as proven by a pile of returned stone and a mountain of apology letters, many of which mentioned bad luck which arrived with a souvenir they took.

7. The Iceman


In 1991, researchers made a massive discovery when they found a mummy preserved in a glacier in the ?tztal Alps in Europe. Dubbed the Iceman, the man was exhumed and studied closely. However, like Tutankhamun, this fine also seemed to come with a curse. In fact seven people linked closely with the Iceman have died, four of them in violent accidents. From the people who first discovered the mummy to the first official examiner to individuals who researched to find later, these deaths have more than a few people left with a cold chill down their spines.

8. Pompeii's Curse


Much of the ancient city of Pompeii was remarkably well-preserved after it was covered in ash from volcanic eruption. In fact, the legend goes of the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD was the start of a curse resulting from the angry Gods. Today, the city is a tourist destination and this means that bits and pieces of the ruins and artwork get taken. However, through the curse of the Gods, hundreds of pieces have been returned with letters explaining the bad fortune curse which has occurred as a result of the theft. Just a guilty conscience or perhaps a true curse.

9. Gettysburg


When it comes to sacred American ground, there are few places bigger than Gettysburg. Site of a bloody civil war between north and south, tourists flock to the battlefield and many decide to take home a piece of history in the form of a rock. Yet, park rangers report that many bits and pieces of the battlefield end up getting returned with letters asking for forgiveness and telling of bad fortune. Whether broken limbs, failed marriages, time behind bars or even family deaths, those who work at the historic site say that there are more than a few people who believe Gettysburg isn't just sacred ground, but perhaps a bit curse as well.

10. The Busby Chair


Would you knowingly sit in a chair said to be cursed by an eighteenth-century murderer? While the owners of the thirst museum in North Yorkshire, England aren't going to take that chance and have hung the chair on a wall. What's the big deal? Apparently in the early 1700s, Thomas Busby, on his way to be executed, sat in the chair for one last drink. Since then, there's been an alarming link between anyone sitting in the same chair and their untimely death. In fact, death usually came within just hours. Declared 'evil', the chair was donated to the museum on the condition that no one sit in it.

5 MYSTERIOUS PEOPLE WHO HAVE FINALLY BEEN IDENTIFIED
TOP 15 HORROR MOVIES INSPIRED BY REAL PEOPLE
TOP 15 SCARY GHOST SIGHTINGS CAUGHT ON CAMERA BY YOUTUBERS
TOP 10 MURDERS BLAMED ON VIDEO GAMES
10 CREEPY URBAN LEGENDS FROM AROUND THE WORLD
DANGEROUS SERIAL KILLERS WHO WERE NEVER CAUGHT


My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #3 22 พ.ค. 19, 02:01:35น.
TOP 10 MOST BIZARRE SCIENTIFIC THEORIES
Science is a strange, strange thing. The brightest minds come up with theories pertaining to our existence, space, and time – but sometimes they stretch beyond the boundaries of normalcy. In this installment, we’re scoping ten of the most bizarre scientific theories to be posed throughout time. You ready for this ride?

10. 21 Grams
Think about how much you weigh. If you’re not pleased with it, know that, according to the 21 Grams theory, you can subtract exactly that from your number to accommodate how much your soul weighs. So, maybe that's 1/20th of a pound or so, but that’s something, right? The theory came about with the research of Dr. Duncan MacDougall in the early 20th century. MacDougall observed several subjects as they died and believed he was able to determine when their souls left their bodies as their body weights were shown to drop 21 grams after death. MacDougall’s research is chided as incomplete and flawed due to the small sample size he used.

9. Holographic
Universe Theory In the words of the great Doctor Ellie Sattler, “It’s all an illusion!” Of course, the Holographic Universe Theory is talking more about the universe and everything contained within and not the perceived power of a dinosaur zoo… According to a team of theoretical physicists from the University of Southampton, our universe is nothing more than an illusion. Our 3D reality, then, would be stored on a 2D surface and not a thing we do matters because we only exist on this 2D plane as an illusion. The question we have is if we’re a holographic illusion, who is being entertained by us?

8. Lamb Trees
English Knight and traveler Sir John Mandeville is no stranger when it comes to spreading misinformation such as an island of dog-headed humans, but one of his most fantastical is that which spawned the theory that lambs grow on plants. In Mandeville’s writings, he spoke of a plant in Tartary, now present-day Russia and Mongolia, that produced gourds that sprouted lambs. For nearly 300 years, people actually debated Mandeville’s claim, among those involved being Italian polymath Girolamo Cardano, who used the lack of needed heat in soil to debunk the theory of the “lamb tree.”

7. Time Doesn’t Exist
Ready to have your mind blown? Consider then the scientific theory that states that time doesn’t exist. So what have I been wasting all of this time? Can I even use “time” in that sentence? My world is falling apart and it’s all thanks to Julian Barbour, the British physicist responsible for the theory that states time is nothing but an illusion. According to Barbour, there is no concrete evidence of the past, save for the memories we have, and the future is nothing more than a concept we’ve dreamed up. It’s the changes that we claim to go through that create this illusion of time. Barbour believes that individual moments that create the illusion of time, or Nows, are complete and exist in their own right.

6. Clockwork Universe Theory
Here’s a theory to tick off people of faith and atheists! Consider that, yes, God does exist, but his only contribution to the universe we live in was to set everything in motion. Then he steps aside and just watches it all unfold like a bad sitcom. Clockwork Universe Theory basically paints this image by comparing the universe to a mechanical clock that was wound up by God and then left to tick along. The laws of science, such as Newton’s laws of motion, are said to be the “gears” that keep the whole thing going.

5. Panspermia Theory
Where did life come from? It’s a question that many have tried to answer, but of all the incredible ideas put forth, the theory of Panspermia may be high on the bizarre list. According to the theory, some 4 billion years ago, Earth suffered a lengthy period of meteor showers. Upon these space rocks were thought to be the first organisms of Earth, meaning that life on our planet didn’t actually start here but rather elsewhere in the universe. While one could argue that no other planet can sustain life, Panspermia points to the resiliency of organisms like bacteria, which can sustain life in temperatures as high as235?F (113?C). This, supporters claim, makes it difficult to determine what conditions are ripe for life to form and thrive.

4. The Universe is a Computer
So, some people theorize that the universe is just one big computer, using mathematics and a pretty powerful CPU to simulate our world. Okay, fine, I’ll say it because you’re all thinking it: Just like The Matrix. It’s a theory that’s been supported by great minds like Elon Musk, who stated there’s a “billion to one” chance that we’re living in “base reality.”Whether we are a computer simulation or even a program designed by some super-intelligence really may not matter in the long run.That is, of course, until someone offers you a red and blue pill… Which would you take?

3. Spontaneous Generation
Have you ever wondered where maggots come from? I mean, when it comes to decayed food that’s left out. They seem to just kind of… appear, right? While many of us believe they don’t just spontaneously appear, there’s a school of thought that revolves around the Spontaneous Generation Theory that claims those maggots are actually formed through the nonliving matter of the meat.Another example is the existence of mice when a piece of bread or cheese is left out.

2. Zoo Theory
Maybe the most uncomfortable theory in this Archive, the zoo theorists believe that we are just one big attraction for some moreadvanced extraterrestrial race.The theory is often used as a reason why aliens have yet to contact Earth, claiming thesebeings would prefer to watch us evolve and thrive on our own without contaminating the environment we live in. In 1973, MIT radio astronomer John A. Ball proposed the idea that aliens are merely avoidingus, watching us from some deep corner of the galaxy. I prefer South Park's rendition where Earth is a reality TV show for aliens. I mean, who wouldn't want a talking hard shell taco that poops ice cream?

1. Garbage Theory
Austrian astrophysicist Thomas Gold caught our attention with another “panspermia” theory, that is, one that claims microorganisms exist throughout space. In this theory, Gold proposes that Earth was a literal junkyard for extraterrestrials. Rather than recycle their waste on their own planets, Aliens were traveling the galaxy,looking for a spot to unload their trash, when something went wrong, and it was all accidentally dumped on Earth. Within that waste lived the microorganisms that became the beginning of life on Earth. Won’t lie… I’m a little insulted by this one.

10 SCIENCE FACTS YOU DIDN'T LEARN IN SCHOOL
10 AMAZING EXPERIMENTS YOU CAN DO AT HOME
AROUND THE WORLD TOP LIST


My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #4 22 พ.ค. 19, 02:02:10น.
TOP 15 MOVIE SETS BELIEVED TO BE CURSED
15. The Ghost of Goodnight Lane
Alin Bijan is a famous filmmaker whose career comes from humble paranormal origins. As such, he is probably one of the few directors that has been directly inspired by ghosts. Twenty-three years ago Alin bought two buildings and converted them into a single movie studio. An old ranch once stood on the property in the late 1800s, where no less than five people are rumored to have died.

When Alin started to hear shuffling noises around corners and in closets, he soon concluded that he wasn’t working alone. Coworkers began to vouch for him, saying that they saw heavy filming equipment move on its own, as well as phantasmal visions of a strange figure. One of his colleagues said they felt an invisible hand harshly slap them in the face. Visitors started to experience the same unexplainable sightings, and a team of paranormal investigators soon verified that the studio was indeed haunted a short time later.

While a paranormal presence would be enough to send most directors packing, Alin found inspiration from the ordeal instead. He decided to write a script about a ghost haunting a movie set. He called the script “The Ghost of Goodnight Lane”, and he decided to use his real haunted studio as a set. Sure enough, the stars of the film all started to experience paranormal encounters of their own.

Lights would go on and off when no one was around, and ceiling fixtures would fall from the ceiling. It wasn’t uncommon for distant voices to call them by first name. Although this was all very disturbing, nothing too dangerous happened (unlike the other movies on this list). This could be because Lacey Chabert [“Sha-bear”] (from “Mean Girls”) says that she made a friendly pact with the spirits early on.

14. Three Men and a Baby
Ted Danson’s 1987 comedy Three Men and a Baby was supposed to be a classic feel-good movie, but people weren’t laughing after a ghost made a cameo. In one scene, two characters walk into the room to look at a baby. As they pick him up and start to walk away, you can catch a glimpse of something that was clearly unscripted. In the background is what appears to be a young boy staring through a crack in the door. The figure is not smiling at all as he looks straight into the camera. Touchstone Pictures has since explained the ghost as nothing more than a cardboard cutout that was used in a deleted scene. However, not everyone is convinced. When you compare a still frame of the cardboard cutout with that of the ghost, there are enough discrepancies that the rumor continues to live on. Take a closer look. Do you think these two images look alike? Ghost, or no ghost?

13. “The Ring
Most people will agree that this movie is creepy enough in its own right, but what if I showed you a little something extra in the background that you might not have noticed the first time around? The scary surprise happens during a scene where the father is picking his son off the kitchen floor. Pay close attention to the window in the center of the background. You should see what I’m talking about as soon as the window comes into focus. A haunting silhouette silently leans into the window sill from the left.

The shadowy figure seems to casually regard the camera for a brief moment. As the actors approach, it slowly leans out of sight. This clip, originally shown on a Japanese paranormal television show, has since become the center of much debate. While some people say that it looks like a stagehand who forgot to get out of the way, others say that the figure looks like a ghost. Could this set be cursed? If the YouTube description for this video is to be believed, then even the producers could not come up with a proper explanation.

12. “The Wizard of Oz”
This timeless classic is also timelessly cursed. There were so many accidents on set that the film has since earned itself quite a reputation in the following years. It didn’t take very long for things to go wrong. Just nine days after production had started, Buddy Ebsen, the actor who played the tin man, found himself gasping in the hospital. The aluminum powder that the makeup team had coated his face with now coated the inside of his lungs instead. He had inhaled too much of it. His skin turned blue and he could barely breathe, but he survived.

An actor named Jack Haley soon replaced him, but he suffered an eye infection from the makeup. Meanwhile, the Wicked Witch was nearly killed after a special effects mistake left her covered in flames. This pushed production back for another two weeks as she slowly recovered. Even the animals weren’t spared from the set’s wretched curse. The flying monkeys reportedly fell from their wires quite often. At one point, somebody even stepped on Toto [“Toe-toe”] and broke the poor dog’s paw. With all of this bad luck and turmoil, it should come as no surprise to learn that the production company was not exactly eager to make a sequel. Simply put, nobody was brave enough to see what would happen if they tried to film a second time.

11. “The Matrix”
For such an iconic movie as “The Matrix”, the series itself surely has been riddled with bad luck. As much as the fans would like to see another installment, it seems a curse has brought the series to a halt. It all started after shortly after a sequel was in the works. The pop singer Aaliyah [“Ah-lee-yah”] agreed to play the part of Zee, but a freak plane crash suddenly ended her life in 2001. Her death was the first of many. Just two months later, Gloria Foster, who played the Oracle in the first movie, died of diabetes-related complications in the middle of filming the sequel. Around this time, Keanu [“Key-ah-new”] Reeves’ sister was diagnosed with cancer, which she still struggles with to this day.

As if all of this tragedy weren’t enough, Keanu Reeves’ girlfriend had a stillbirth on Christmas Eve of all days. She was killed just four months later in a car accident after leaving a party in L.A. While all of this was going on, multiple special effects companies, all of whom had  worked on the first movie, suddenly went under. Their crucial contracts were now void, and now the new companies all wanted a ridiculously large amount of money.

According to one rumor, Keanu had to give a portions of his earnings just to fund production. Speaking of Keanu, when he and Carrie-Anne Moss (the actress who plays Trinity) were training for fight scenes, they both came down with painful injuries on the same day. Carrie-Anne Moss bruised her knees so badly that she had to walk on crutches for over a month. Keanu, in the meantime, hurt his ankle badly enough that it had to be X-rayed for a possible break. He was put into a cast and filming was delayed even further. A motorcycle accident also reportedly ruptured his spleen and broke his ribs.

10. “The Possession”
Steeped in Jewish folklore, this horror movie examines a haunted box that spreads evil wherever it goes. As it turns out, the very subject matter itself was evil enough to curse the entire set. The cursed box is known for destroying lights, and director Ole Bornedal [“Ol” “Bor-ned-dal”] said that a neon light exploded overhead . . . while unplugged. Actor Jeffrey Dean Morgan remembers lots of other lightbulbs exploding on the set as well. The set destruction does not appear to be limited to mere lightbulbs. Just 5 days after filming the movie, the storage house containing all of the props mysteriously burned down.

No items from the movie survived. The cause of the blaze has never been determined, but if you ask the cast and crew, they will tell you it was angry ghosts. On a related note, a good portion of the movie was filmed in the Riverview Hospital, an old psychiatric ward in British Columbia that is notoriously haunted. One YouTuber claims to have worked there as a janitor, and he says that he often heard cackling laughter and whispers coming from a long hallway on the top floor. The hospital is also connected by a large network of underground tunnels that are reportedly equally haunted as well.

9. “The Conjuring
Based on a true story, this movie is about a supernatural presence that makes itself known after a family moves into an old farmhouse in the country. Apparently, whatever was haunting the poor family moved onto the set shortly after they began filming. This could be because because the Perron [“Pear-ron”] family often visited the set to see how things were coming along. Being the same family who was originally haunted by the ghost in the 1970s, they very well may have brought the spirit with them.

One day, a strange gust of wind passed through the set. It ruffled only the Perron family, nobody else – not even the nearby trees. Only one member of the Perron family was too afraid to visit the set, and her name was Carolyn. As the wind passed over her family, Carolyn fell to the ground hard enough to require hospitalization. Even though she was in a different state, she said that she felt a dark presence around her before the fall. Shortly after this occurrence, bad luck started plaguing cast and crew alike. A freak fire forced everyone out of their hotel, an eerie static would tie up phonelines whenever the screenwriters had to discuss something important, and the director’s dog started barking and following invisible figures as they moved from room to room.

Then there were the claw marks. When actress Vera Farmiga was researching the story, she said that no less than 5 claw marks slashed across her computer screen from the inside. She quickly closed her laptop, threw a panicky fit, and then bravely turned it back on. The marks were gone. Later, when they were done filming, she said that she looked down and saw the exact same claw marks again, this time on her inner thigh. With all of these strange happenings, it’s no wonder that Warner Brothers hired priests to bless people after watching the movie in theatres. Some people have even claimed to have been haunted themselves after even a single viewing, so watch at your own risk.

8. “Amityville Horror Remake
This remake of the 1979 horror classic was released in 2005 to a lukewarm reception. In reality, what was happening behind the scenes was just as scary as anything that they put up on the big screen. Three creepy occurrences in particular come to mind. While filming at a boathouse, real police detectives entered the set and started to question people, seemingly at random. All they would say was that a dead body was discovered nearby. Some reports say the dead body washed ashore, but according to one interview with actress Melissa George, the body simply, quote, “floated to the surface”, unquote. Ryan Reynolds plays the male lead, and he began to take on some strange traits soon after filming began.

For example, the ghosts in the movie would always strike at 3:15 in the morning. Sure enough, he would find himself waking up at 3:15 a.m. each and every night. You might think that this is merely the power of suggestion in effect, that he was playing a character who would wake up at a certain time every night and soon began to do it himself in real life. In one interview, Ryan admits that it wasn’t just him waking up at 3:15 in the morning, but a large number of the crew, too. If you still suspect this is all merely coincidence, then here is another strange one that is hard to deny. Kathy Lutz [“Luts”] is the woman who actually lived in the haunted house that the movie is based on. She died within the first week of filming. She was only in her 50s when she passed.

7. “The Innkeepers”
Director Ti [“Tie”] West was shooting a movie called “The House of the Devil” when he and his crew crashed at a random hotel that the locals thought extremely haunted. During Ti’s stay, doors would close by themselves, the television would turn off and on, lights would burn out, and the crew would have strange dreams every night. So what did Ti do? Make a movie about it, of course. “The Innkeepers” is not only about a haunted hotel, it actually uses the haunted hotel for its set.

As such, strange disturbances happened almost every night while filming. At least one actor was almost too scared to continue, but as Ti puts it, “I have enough things bothering me, so a ghost’s not going to be my problem”. He pushed on and completed filming despite the ghostly activity. He continues to spread the hotel’s through his work to this day.

6. “Twilight Zone”
This movie adaptation of the popular television series is widely regarded as an 80s horror classic. Yet for such a popular movie, not many people are aware that the set was quite cursed, or that three actors gave their very lives. It was early morning in July of 1982, the last day of filming. For this scene, an actor named Vic Morrow and two child actors were supposed run away from an attack chopper during the Vietnam War.

The only problem was that the special effects were much more powerful than anyone had anticipated, and these fake explosions caused a very real disaster. The pilot was hovering only 25 feet above the three of them when the pyrotechnics popped off too closely and made him lose control. The helicopter spiraled towards Vic, who was clutching onto the two kids as he treaded water. It was a direct hit.

One of the boys was crushed instantly. The other child – along with Vic – were decapitated by the blades in full view of everyone. After this tragic event, the “Twilight Zone” curse latched onto John Landis [“Land-dis”] next. As the film’s director, he was held personally responsible for their 3 wrongful deaths, and he was charged with involuntary manslaughter. If convicted, he could have faced 6 years in prison. It was the first time a director had ever been charged for a decision made on set.

The lawsuit was ultimately settled out of court, but not without dragging on for years and costing him millions. His career was also severely damaged as well. First, he had to reject an offer to direct Dick Tracy so that he could focus on his trial, and second, hardly anyone trusted him with directing movies anymore. Aside from directing Michael Jackson’s Thriller music video the same year as “Twilight Zone”, he hasn’t done much worth noting since.

5. “The Crow”
You might have heard this one before, but you probably haven’t heard the whole story. Allow me to fill you in on all the gory details. Problems plagued the set of “The Crow” from literally day one. As soon as production started, a carpenter was severely burned all over when the crane he was standing on struck a powerline. Shortly after, a different crew member slipped and put the sharp end of a screwdriver straight through his hand. Strange as these two mishaps may be, they are just the beginning. A sculptor who had helped design set props was upset about the way something was being handled, so they drove their car straight through the studio as revenge.

Meanwhile, a publicist managed to get themselves in a separate car accident and was  injured. Yet another car caught fire on the set for seemingly no reason. All of this occurred between heavy rains that further damaged the set. The worst tragedy happened to Brandon Lee, star of “The Crow”. He was killed after a prop gun accidentally fired a small piece of bullet casing directly into his spine. The fatal wound oozed blood as on-hand emergency technicians began CPR. He died in the hospital about 12 hours later. Here’s the twist. Many people already know that Brandon Lee’s father was none other than martial arts master Bruce Lee himself.

However, not as many people know that Bruce Lee bought a house in Hong Kong that was legendarily haunted. Strange demons inside of the house were said to curse not only him, but also the next three generations of his family. With this in mind, it seems that the family curse followed Brandon Lee onto the set that year when production for “The Crow” began. It also apparently branched out to affect many of the crew, too.  Had he known that the curse would have caused so much damage, Bruce Lee would have almost undoubtedly chosen somewhere else to live.

TOP 15 HORROR MOVIES INSPIRED BY REAL PEOPLE

10 CURSED OBJECTS AROUND THE WORLD SCIENCE CAN'T EXPLAIN

10 MYSTERIOUS PHOTOS AROUND THE WORLD THAT CANNOT BE EXPLAINED

18 BONE CHILLING URBAN LEGENDS FROM AROUND THE WORLD

10 CREEPY URBAN LEGENDS FROM AROUND THE WORLD


My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #5 22 พ.ค. 19, 02:02:50น.
10 WEIRD DISCOVERIES THAT SCIENCE CAN'T EXPLAIN
Just because scientists can see, observe, and study something doesn't mean they're able to fully explain it. In this Archive, we're going to explore ten things that exist - though we can't figure out how or why they do. Before we get started, go ahead and give us a subscribe and click the bell for notifications for future videos. If you liked this video, be sure to give it a like and don't forget to leave a comment, 'cause we're always looking forward to hearing from  you!

10. Why Do We Dream?
Have you ever woken up from a horrific dream and wondered why your brain did that to you? Well, nobody has an answer, really. We know that we do dream, but scientists aren't sure why we do. Theories are thrown around involving forms of memory processing that consolidates short-term to long-term memories, an extension of waking consciousness, the brain's response to biochemical and electrical changes that occur during sleep, and the brain's means of preparing for threatening events and dangers. Have fun pondering over those concepts the next time you're lying awake, waiting for sleep to take you.

9. The Mars Hole
We know that the surface of Mars is a cratered mess, but there's a feature that was discovered in 2017 near the planet's South Pole that has left NASA scientists perplexed. Amidst the expected planet-wide pockmarks is a pit that's quite a bit deeper than expected. Though it's known that meteorite impacts have altered Mars' terrain, there's no indication of what caused the deep pit. Imaging of the odd feature has shown that ice does form at its base, but that doesn't help determine what caused the near 1,000-foot hole. For now, it remains one of the many mysteries of space.

8. The Tully Fish
Look at this ugly thing. It looks like something you'd create in Spore. Nobody? Eh, moving on. The Tully Fish was an ancient sea creature that created a series of debates among scientists, one that was thought to have ended in 2017 when it was classified as a vertebrate. Unhappy with that answer, however, another group of researchers have stepped in to say the aquatic creature could not have been a fish. And so, we're back at square one. There is only one species of Tully Fish, the T. gregarium, and the only fossils to be discovered were in the Mazon Creek fossil beds of Illinois. While scientists are still going back and forth, I'm sticking with Spore. Okay, fine. Nobody plays that anymore.

7. Humpback Super-Groups
The first important question to answer is "what is a humpback supergroup." In short, it's a large group of humpbacks, as many as 200, observed together in one location. Fairly simple answer, but that doesn't answer the pressing question that remains - why are they grouping together in regions they otherwise wouldn't? According to a paper published in the journal Plos One, why the supergroups are forming "remains speculative," but one of the more popular answers deals with a changing ecosystem that's dwindling the presence of humpback prey. A far less exciting reason is that this isn't really new behavior - we just haven't observed it yet.

6. The Great Pyramid of Giza Cavities
In 2016, the ScanPyramids project, which scanned the interiors of the Old Kingdom pyramids of Egypt using various technologies, uncovered two unknown cavities in the Great Pyramid of Giza. The team of researchers from Cairo University's Faculty of Engineering and a Paris-based non-profit known as Heritage Innovation and Preservation, discovered one cavity 345-feet from the ground on the northeastern edge of the pyramid and a second "void" located on the northern side by the upper part of the entrance gate. Further research provided them a 3D scan of the cavities for further study, but there is still no answers as to what they were used for.

5. Earthquake Booms
We've covered them in prior Archives, the unmistakable boom that sometimes happens before an earthquake hits. They're nothing new and there are plenty of videos online about them, but why do they occur? According to the United States Geological Survey, these naturally occurring booms are a mystery, but scientists predict they may be connected to shallow earthquakes that aren't recorded by seismographs. Whatever their cause, they are haunting noises that sound more like a signal of the apocalypse.

4. Blood Types
Why we have different blood types is a question that probably hasn't crossed your mind yet. We just kind of accept it. In 1900, Karl Landsteiner first discovered blood types and, since then, it's been a battle to uncover everything about them. As University of California biologist Ajit Varki puts it, "We still don't know exactly what they're for." One proposed reason for their existence relates to diseases, specifically the prevalence of Type O blood in regions with high cases of malaria. Based on this research, it's believed that blood type was an evolutionary advantage intended to ward off diseases as malaria has a hard time infected Type O blood cells. It's not a definitive answer, however, and the question remains.

3. The Space Roar
In 2009, NASA's Goddard Space Flight Center sent the Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission (ARCADE) into space in search of radiation from the universe's earliest stars. What it wound up picking up, however, was a large amount of radio noise that's become known as the "space roar." At six times louder than what scientists expected, the "space roar" is an anomaly, with several theories in place to try and explain it. Some scientists think it's a remnant from the earliest stars while others believe it's coming from gases in large galaxy clusters. Unfortunately, nobody thinks that it's aliens.

2. Star Jelly
On multiple occasions around the globe, gelatinous blobs have been reported falling from the sky. In Texas, Scotland, the United Kingdom - it's a worldwide occurrence that nobody can quite get a grasp on. Though scientists have studied samples of the jelly, they're unable to determine its precise origin. In the 18th century, Thomas Pennant believed it to be a material "vomited up by birds or animals," such as frog spawn that amphibian-eating avian are gobbling up and regurgitating. Problem is, the jelly is quite large for frog spawn. The National Geographic Society even commissioned scientists to perform tests, but no traces of DNA were found.

1. The Light of KIC 8462852
Also known as Tabby's Star or Boyajian's Star, the F-type main-sequence star in the Cygnus constellation, more than 1,470 light-years away from Earth, has an unusual trait that researchers can't quite pin down. At certain points in time, light from the star fluctuates, sometimes up to 22% dimmer, and nobody really knows why. There are several theories, including a circumstellar dust ring, a planetary debris field, a nearby planet with oscillating rings, and the star's consumption of a planet; but our favorite is the hypothesis of an artificial megastructure. Maybe it's not the most popular theory - but it's definitely the most fun.

10 SCIENCE FACTS YOU DIDN'T LEARN IN SCHOOL
10 AMAZING EXPERIMENTS YOU CAN DO AT HOME
AROUND THE WORLD TOP LIST


My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #6 19 พ.ค. 20, 00:02:15น.
3 Best Video Games of All Time
Star Wars Battlefront 2
“Wipe them out… all of them”

As much as it might have nailed the look, the sound and the feel of the Star Wars universe, 2015’s Battlefront reboot just felt like it was missing something. Well, lots of things, actually, especially compared to the PS2-era releases, which featured things like class-based gameplay, myriad settings and modes, and free transitions between infantry and vehicular combat – something that DICE already does remarkably well in the Battlefield games. Battlefront II, then, is exactly what a sequel should be, building on the solid foundations built by the original and adding to the overall package in some exciting new ways.

Chief among these is the addition of a single-player campaign, addressing one of the biggest complaints about the original. This brand-new story will, interestingly, be told from an Imperial perspective, more specifically that of elite TIE pilot Iden Versio in the midst of the chaos of the second Death Star’s destruction at the end of Return Of The Jedi. It’s been suggested that the campaign may also feature other playable characters, including Kylo Ren and Luke Skywalker.

Even more classic heroes, villains, locations and vehicles will pop up in multiplayer too, since the game now draws from the original, prequel and sequel movies. This will mean a much greater sense of variety something the original’s minimal spread was sorely lacking – and with no Season Pass to hide content behind, the Force already seems pretty strong with this sequel.

Battalion 1944
Hands-on with the WWII shooter you’ve been looking for

You’ve never played a game quite like Battalion 1944. Okay, well, that isn’t exactly true, because at its heart its a firstperson shooter directly inspired by the likes of Call Of Duty 2 and Day Of Defeat decade-old games with multiplayer components built to a very specific design template. But where Battalion 1944 differs from other games that lean heavily on nostalgia to sell themselves is that it feels like a modern interpretation of the genre taking lessons learned in the last ten years and applying them to a familiar array of battlegrounds, mechanics and weapons.

The World War II shooter is in for one hell of a resurgence in 2017 and developer Bulkhead Interactive will be leading the charge. Battalion 1944 is on the precipice of entering Alpha and that’s given us the opportunity to get our hands on the upcoming, self-proclaimed ‘oldschool shooter’ in a four-versus-four LAN scenario. Initial impressions involve damning the steep learning curve and violently coming to terms with the fact that our skills have been unknowingly dampened over the years by shooters leaning on auto-aim and course correction as balancing tools.

Battalion 1944 is uncompromisingly basic in this respect; there are no perks, enhanced abilities or loadouts to play about with here in an attempt to artificially turn the tide of battle in your favour. When it comes to shooters of this ilk, you’ve either got it or you don’t. It’s as simple as four soldiers dressed in American garb grabbing hold of the single-shot powerhouse M1 Garand rifle or the short-of-clip Thompson sub machine gun and pushing forward against another four playing the part of German Nazis, each seemingly equipped with an overpowered MP40 – which Bulkhead tells us it is already working on tweaking and balancing. Skill is everything in Battalion; managing sight lines with cautious positioning is half of it, twitchy reaction times the rest.

Where Battalion 1944 differs from, say, jumping into a legacy server of COD2, however, is that it feels modern. The gorgeous environments – a mixture of houses, tight streets and low trenches – powered by Unreal Engine 4 certainly help to modernise play, but it just feels tighter to play. Handling is vastly improved over the decadeold
shooters it takes so much inspiration from, aligning with how you remember them to be (as opposed to the somewhat sticky reality).

Movement is smooth and the weapons are precise; should you get the hang of aiming for the brutally small headshot hitboxes (which will be tougher on controller than with a mouse), you’ll quickly be rewarded by progression up the leaderboard. In many ways, despite being marketed as a shooter for the begrudged generation of FPS players that feels like the industry left them behind, it feels like a welcome alternative to Counter-Strike: Global Offensive. A little rougher round the edges, as it stands, but as competitive and regressive, all the same.

Speaking with the folks from Bulkhead during our session, two things became immediately clear: the young team, largely responsible for existential puzzle games Pneuma: Breath Of Life and The Turing Test, have a deep appreciation of Call Of Duty 2 and a genuine desire to hear its fledging community out. This Kickstarter success is being built by an passionate group and they want the fans to guide its development forward. At EGX Rezzed, the team could be heard at the end of sessions asking for suggestions from players, meticulously noting any bug reports and seen at panels imploring fans to come forward with any criticism or concerns. So many video games are developed in bubbles, which can often mean mistakes are unwittingly made early in development – Bulkhead is looking to avoid such a scenario. This is especially true as it looks to open up access to the game for Kickstarter backers and fans alike, giving everybody the opportunity to not only help guide development, but drop into a truly authentic, exhilarating online multiplayer experience the likes of which has been gone for too long, but certainly not forgotten.

Songbringer
The power of one

Adventure begins with a six-letter code. Songbringer is procedural, but not in the way that you might expect;
there are over 308 million unique environmental combinations in this beautiful action-RPG, and the world you receive is born from your very first decision in its embrace. When starting a new adventure you are asked to input a random six-letter code that will then generate a unique world dynamically and deterministically – a unique space that can later be shared with friends should you remember the combination. The result is an
adventure that is never the same for any two players, unless you want it to be, of course; an opportunity to enjoy something that feels unique and tailor-made just for you, while still ensuring that friends can revel in secret hunting and speedruns together.

Songbringer is being built by Nathanael Weiss, a one-man development outfit dubbed Wizard Fu; the entire development streamed from start to (eventual) finish on Twitch – catalogued on YouTube in over 500 videos –
creating a lesson in the maddening challenges and enjoyment to be found behind the game design curtain.

Thematically, Songbringer immediately invokes the challenge and joy of Hyper Light Drifter – each built around precision swordswinging and lightning-fast reactions as sullen synth-wave thunders through your setup’s speakers – whilst still offering an experience that seems to owe a debt to the earlier Legend Of Zelda adventures. It’s a style of game that has become so popular in recent years that it’s essentially carved out its own genre, retro-grade aesthetics bound to a familiar yet challenging design ethos. Where Songbringer tries to distance itself from the pack, however, is through its open and non-linear world design, with your overworld conquerable in any fashion that you see fit – you don’t even need to pick up the sword, should you be interested in a nightmarish challenge. The generated overworld is built in such a way that you can play any of the nine dungeons out of order – tough, multi-layered areas in which you’ll encounter strange puzzles, horribly difficult enemies and beautifully designed bosses to do battle against.

While Songbringer’s design is familiar, it’s also somewhat mesmerizing to play. The movement and motion of hero Roq Epimetheos seems almost hypnotic when guided by your hand, the twisted pixel-art futurescapes a beauty to behold and an everpresent challenge to tackle. It’s fun and the handling is tight, once again proving that one developer with passion and perseverance can too often create an experience that feels as mesmerizing and engaging as any other triple-A production.

SURVIVAL iOS GAMES OF ALL TIMEMOST INDIE GAMESNINTENDO SWITCH GAMES 2018NINTENDO SWITCH GAMES 2017
FORTNITE CREEPYPASTASVIDEO GAME NEVER BROKENBATTLE ROYALE GAMESBEST FREE iOS GAMES
VIDEO GAMES OF ALL TIMESCARIEST VIDEO GAMESUNSOLVED VIDEO GAME MYSTERIESHIDDEN IN VIDEO GAMES
VIDEO GAME EASTER EGGSVIDEO GAME URBAN LEGENDSHORROR GAMES OF ALL TIMEVIDEO GAMES CAUSED REAL DEATHS
SCARIEST GAMING THEORIESMOST EXPENSIVE VIDEO GAMESBEST XBOX 360 ACTION GAMESBEST FIGHTING GAMES 2019
BEST OPEN WORLD VIDEO GAMESBEST GAMES FOR NINTENDO SWITCHBEST PC RPGS FOR LAST 10 YEARSBEST MARVEL VIDEO GAMES

My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #7 19 พ.ค. 20, 00:02:40น.
การ์ตูน Princess เล่ม 105
ดูรายชื่อการ์ตูนได้ที่ สั่งซื้อการ์ตูนตาหวาน PDF ขายการ์ตูนออนไลน์

การ์ตูน Princess เล่ม 105

สองชายาแห่งฝรั่งเศส
คาโทรีน่า เดอ เมดิซิส และไดอาน่า เดอ ปัวติเย สองหญิงที่รักกษัตริย์องค์เดียวกัน สงครามชีวิตนี้เริ่มต้นจากวันที่คาโทรีน่าสมรสกับอองรีที่ 2 โอรสอันดับสองของกษัตริย์ฝรั่งเศส คืนแรกของคาโทรีน่ากับท่านอองรี เนื่องด้วยทั้งคู่ยังพระเยาวน์นักและเพิ่งเป็นวัยรุ่น ทั้งคู่จึงต้องปฏิบัติความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดรัชทายาทท่ามกลางการเฝ้าดูของข้าราชบริพารหลายคน โดยที่คู่หนุ่มสาวเจ้าชายอองรีและคาโทรีน่าเพิ่งจะ 14 ทั้งคู่ คาโทรีน่าต้องทนอับอายและทนเจ็บในการสูญเสียความเยาว์วัยความสาวของนาง เสียให้กับไดอาน่า มิใช่อองรีผู้เป็นสวามี

คาโทรีน่า เดอ เมดิซิส หญิงตระกูลเมดิติที่มั่งคั่งแห่งฟิเรนเซ่ อิตาลี นางสูญเสียบิดามารดาหลังเกิดได้ไม่นาน จึงถูกส่งไปให้เครเมนส์ สังฆราชโรมอุปการะเลี้ยงดู เครเมนส์จัดแจงให้เด็กหญิงที่เติบโตขึ้นออกเรือนไปฝรั่งเศส แต่ฝ่ายฝรั่งเศสแสดงความลำบากใจที่จะรับหญิงตระกูลพ่อค้าวรรณะชั้นต่ำเข้าราชสำนักในฐานะชายาของมกุฏราชกุมาร!!!ขายการ์ตูนตาหวาน แบบ pdf ดูในคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือแท็บเล็ต การ์ตูนตาหวาน การ์ตูนผู้หญิง การ์ตูนสยองขวัญ การ์ตูนตาหวาน การ์ตูน Princess หมึกจีน แบบ pdf ดูในคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือแท็บเล็ต โอนเงินแล้วดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย

ดูรายชื่อการ์ตูนได้ที่ สั่งซื้อการ์ตูนตาหวาน PDF ขายการ์ตูนออนไลน์

ติดต่อแม่ค้า
ไลน์ fattycatty
อีเมล์ richyamazon@gmail.com

ขายการ์ตูนออนไลน์อ่านการ์ตูนออนไลน์อ่านการ์ตูนมังงะออนไลน์อ่านมังงะออนไลน์การ์ตูนวังวนปรารถนา
การ์ตูนโรแมนติกขายการ์ตูนหมึกจีนการ์ตูนนางฟ้าซาตานแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักการ์ตูนแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักเกมรักพยาบาท
GOLD รักนี้สีทองเกาะนางพญาเงือกหนุ่มสุดขั้วบวกสาวสุดขีดวังวนปรารถนาคุณหนูไฮโซโยเยรักเจ้าหญิงซ่าส์กับนายหมาบ้า
รักทั้งตัวและหัวใจหัวใจไม่ร้างรักเหิรฟ้าไปคว้ารักบินไปกับหัวใจสีชมพูprincess หมึกจีนฝ่าไปให้ถึงฝัน
หวานใจองค์ชายมองโกลหน้ากากนักสืบราศีมรณะTHE B.B.B. ลงเอยที่ความรักเกียรติยศรักSAINT ADAM มารยาปรารถนา

My Name: monrudee ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #8 19 พ.ค. 20, 13:54:21น.
ไต่สวนนายชนะ ให้การว่าช่วงเวลาที่ตนกำลังขับรถยนต์มุ่งหน้าบางปะกง มาถึงจุดเกิด  afc168   เหตุเป็นทางโค้งมองเห็นนายนิวัตร์ คนตายกำลังเปิดประตูด้านหลังรถยนต์แล้วเดินมาข้างรถยนต์ซึ่งตนพากเพียรจะหักหลบ แม้กระนั้นลบออกมิได้เพราะมีรถพ่วง 18 ล้อขับตีคู่มา ทำให้ขับแทรกแล้วเฉี่ยวชนรถยนต์พร้อมร่างนายนิวัตร์ ส่งผลให้นายนิวัตร์เสียชีวิตโดยทันที ซึ่งตำรวจจะตรวจทาน  pretty gaming  กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอีกที ส่วนผู้ที่มาพร้อมกับนายนิวัตร์ ให้การว่าภายหลังนายนิวัตร์ ขับขี่รถมาหยุดหน้าร้านเพื่อลงผลิตภัณฑ์ นายนิวัตร์ได้เดินไปเปิดประตูด้านหลังรถยนต์ผลักออกไปทางข้างๆ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่มีรถบรรทุกหกล้อขับเข้าโค้งมาพอดิบพอดี ทำให้เฉี่ยวรวมทั้งชนแทรกร่างนายนิวัตร์เสียชีวิตดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว

My Name: anyaha ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #9 12 ต.ค. 20, 01:06:23น.
Top 10 Most Visited Cities in the World
Whether you’re a backpacker or a random tourist, citing cities on where to go for your next trip is a bit challenging. You have all the time to choose your next destination, but suddenly, you will be on the verge of wanting to visit everywhere on your list at the same time. Picking and deciding is trivial. And coming up with your final decision is as difficult as choosing what to eat, what to wear, what to do and everything that’s what. The usual place everyone wants to visit is the city that offers a stunning nature, historical landmarks, ancient ruins, modern landscapes and contemporary attractions. And among the typical ones are from the USA, United Kingdom, and most parts of Asia. And most of the time, tourists tend to demand delicious cuisines, extraordinary traditions and pleasant climate. For the past few years, many cities were listed to have lured millions of visitors for their tourism industry. The Top 10 Most Visited Cities in the World list below shows the top ten most visited cities in the world.

10. Antalya, Turkey
The eight most populated cities in Turkey, Antalya is called the “Gateway to the Turkish Riviera”. It is located on the Gulf of Antalya and is considered the largest city on the Mediterranean coast. Today, Antalya is one of the most visited cities in the world. Its tourism has gone far in contributing to its economic growth. Antalya is the fastest-growing city in the country. Visit the place with you family and bring your kids to the Beach Park. The park offers an excellent time in Aqua Land and Dolphin Land. Discover the beauty of the city filled with stunning beaches and traditional Turkish culture. But don’t forget to explore the old town center and see the Hadrian’s Gate.

9. Kuala Lumpur, Malaysia
What’s comes first into your mind when you hear the city? The Petronas Twin Tower and the KL Tower or just two of the many skyscrapers in the city, that’s what. Kuala Lumpur means “muddy river confluence” in Malay. It is the biggest and capital city of the country. Kuala Lumpur is the cultural center of Malaysia which features its high-rise towers and modernization. Visit the oldest Hindu Temple in the country, the Sri Mahamariamman. Shop at the Central Market. The Central Market is where people haggle for handicrafts and souvenirs.

8. Shenzhen, China
Situated at the north of Hongkong, Shenzhen plays a significant role in the country’s tourism industry. When you don’t have a visa, you can buy a temporary visa at the Lu?h? border, Hu?ng?ng. It may cost $25 for most nationalities and about $72 for British nationals on a cash basis only. However, you can also buy from Macau or Hongkong. Shenzhen is considered the home of the most modern buildings in the world. The city features several tourist attractions even if it is vastly industrial. You can visit the Chinese Folk Culture Village, Safari Park, and beach resorts. Also, explore the Windows of the World which showcases the models of the Eiffel Tower, the pyramids, and Taj Mahal.

7. New York City, USA
New York City is a stunning place to visit whether for first timers of tenth-time visitors. Every place offers their unique qualities. And so the city has a lot of great things in the sack. Either you’re a first time visitor or not, New York City will make you come back and visit the city.  The Big Apple is among the most visited cities in the world. There are numerous things to do in the city that never sleeps. Aside from visiting the beautiful tourist sites, the city offers various must have things to do in New York City especially for first-time visitors. If you’ve been to the Time Square, Statue of Liberty, the Metropolitan Museum of Art, the Museum of Modern Art (MoMA) and you want to change your course for your next visit, here are ten fun things you might be interested in trying.

6. Macau, Macau
Known as a City of Duality, Macau is also regarded as the “Sin City of Asia”. It has been popular as a gaming destination where it began luring visitors with a growing collection of shows, entertainment and nightlife. With its historic center filled with both Chinese and European architecture and culture, the city has been named as a World Heritage Site by the UNESCO. Also called the “Vegas of the East”, Macao is the only place in China where gambling is considered legal. The city is packed with restaurants, cafes and bars. Casinos can also be easily seen. You can visit the historic center of Macau, Macau Tower Convention and Entertainment Center, Ruins of St. Paul’s, Largo de Senado, Macao Museum, Guia Fortress, AJ Hackett Macau Tower and many more.

5. Paris, France
Known as one of the most beautiful cities, Paris is a lively city crowded with heaps of villages. Located on the Seine River, Paris is a cosmopolitan and a major town in the continent. While the tourism elevates each year, new establishments and buildings are appearing. Walk along the old buildings on the cobblestones streets; visit the Cathedral Church of Notre Dame, Sacr?-C?ur, and the Eiffel Tower. Taste the city’s delicious cuisines, go around the newly built restaurants, pubs and cafes, and stroll around the playgrounds, parks and food markets. Enjoy the city like a true Parisian.

4. London, United Kingdom
London has been the catch basin of visitors and investors from all over the world. Known for its enormous infrastructures like the Crossrail, King’s Cross-St Pancras and the Embassy Quarter and Battersea Power Station projects completing the skyline. The city is a great place for newcomers or you just plan to live there. With its innovative restaurants and top-notch food and cuisines, London has been acknowledged as one of Europe’s most exciting food cities.

3. Bangkok, Thailand
The capital and most populous town in Thailand, Bangkok is known for its lively street life, cultural landmarks, and its notorious red-light districts. Bangkok is known for its spicy, mouth-watering cuisines and street foods. The food tastes classically delectable once you’ve tried and mix it the core flavors like sour, salty, and sweet. Visit the golden palaces, floating markets, grandiose porcelain-laid pinnacles, and tour around the capital city. Bangkok also features its beautiful tourist attractions like the Pratunam or Siam Square, the European-style gardens of Dusit, the Wat Arun temple of Thon Buri, the Wat Pho temple in Phra Nakhon, and the Grand Palace. Don’t miss the mango sticky rice!

2. Singapore, Singapore
Also known as the “Lion City”, “the Garden City” and the “Red Dot”, Singapore is an Asian country and the leading global city in the Southeast Asia. It is also the only island city-state in the world. It is designated as the “easiest place to do business” by the World Bank for ten consecutive years and the EIU’s “Technology-ready” nation. Singapore also received many awards including the top UIA’s International meetings city, BERI’s Best Investment Potential, WEF’s Second Most Competitive Country, third largest foreign exchange center and many more. Head to the three beaches on Sentosa, visit Chinatown, Little India, Kampong Glam, or the East coast, and stroll along the Bras Basah area. You can also visit the Singapore Zoo, Night Safari, Botanical Gardens, and the Gardens by the Bay, Bugis and the Marina Bay.

1. Hongkong, Hongkong
Known for its skyline and deep natural harbour, Hongkong is one of the most densely populated metropolises in the world. It is also designated as one of the most vertical cities in the world; Hongkong has a limited land which created a solid infrastructure. This has then led them to be the modern architectural center. Although air pollution has become a major problem in the city, the citizens still enjoy the second longest life expectancy in the world. The country has been a tourist hub that attracts millions of visitors every year. It has grown into a popular tourist destination throughout the years. Try out the city’s delicious dim sum, go up to the Victoria peak and enjoy the city’s skyline, visit the Ngong Ping Village, relax at the Lian Garden, and step into the Chi Lin Nunnery and the Ocean Park. It is also famous as the home of Disneyland in Asia.


South Africa Facts

South Korea Facts

Spain Facts

St.Vincent Facts

Sweden Facts

SwitzeLand Facts

Thailand Facts

Tunisia Facts

USA Facts

Venezuela Facts

Country Fact and Event Around The World